Privacy Statement

Advocatenkantoor Veenstra verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Advocatenkantoor Veenstra respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Veenstra verwerkt.

Wijzigingen in ons privacy statement worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina.

Gegevensverwerking

Advocatenkantoor Veenstra verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van gerechtelijke procedures;

Advocatenkantoor Veenstra verwerkt de volgende persoonsgegevens: uw naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, uw functie, e-mailadres, telefoonnummer, BSN en (indien van toepassing) uw KvK-nummer, BTW nummer en uw financiële gegevens.

In geval van een faillissement of een WSNP waarbij een van de medewerkers van Advocatenkantoor Veenstra door de rechtbank is benoemd tot curator dan wel bewindvoerder, zijn eveneens benodigd: uw inkomensgegevens en onder omstandigheden uw medische gegevens.

De hiervoor genoemde persoonsgegevens worden door Advocatenkantoor Veenstra verwerkt omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van onze wettelijke verplichting opgevraagd zijn, voor een goede dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen ons zijn kenbaar gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Advocatenkantoor Veenstra verwerkt de hierboven genoemde gegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden, als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

Persoonsgegevens worden door Advocatenkantoor Veenstra niet langer bewaard dan noodzakelijk of vereist is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving.

Derden

Advocatenkantoor Veenstra deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening, met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Veenstra, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Advocatenkantoor Veenstra persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. De door Advocatenkantoor Veenstra ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Gebruik social media

Op de website  van Advocatenkantoor Veenstra kunnen knoppen (‘buttons’) en/of links opgenomen worden om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media netwerken en/of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Advocatenkantoor Veenstra houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cookies

Advocatenkantoor Veenstra kan gebruiksgegevens bijhouden van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden door Advocatenkantoor Veenstra niet verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website te vergroten, kan bij het bezoeken van onze website gebruik gemaakt worden van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Advocatenkantoor Veenstra op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Advocatenkantoor Veenstra kan gebruik maken van cookies van Google Analytics (‘Google’) om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trend te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Advocatenkantoor Veenstra geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Advocatenkantoor Veenstra heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Uw privacy rechten

U heeft op grond van de AVG een aantal rechten. U kunt ons verzoeken om:

Indien Advocatenkantoor Veenstra uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Veenstra aan uw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren door een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  DEN HAAG
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek

Advocatenkantoor Veenstra doet er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Veenstra via:

Advocatenkantoor Veenstra
Ermerweg 88D
7812 BG  EMMEN
(T) 0591 – 820 281
(E) info@advocatenkantoorveenstra.nl

Dit privacy statement is vastgesteld op 1 juni 2018.